Látky, které si bereme z těl rostlin ať už parovodní destilací, nebo lisováním, či jinými způsoby extrakce, jsou nám velkou podporou a pomocí. Jejich sílu ukrytou v jediné kapce dobře známe. Pojmenováváme je různě, od nepříliš chemicky přesného názvu éterické oleje, přes pravdivější esence (podstata). V češtině existuje jedinečné slovo, které vystihuje charakter těchto látek: SILICE.

Jak píše autorka Hermína Plevačová ve svém článku O původu slova silice ve sborníku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Naše řeč (ročník 43 (1960), číslo 9-10, s. 275-278): "Slovo silice je útvar zcela jasný po stránce slovotvorné, je utvořeno příponou -ice od základu síla."

Dále z tohoto článku volně cituji:

"Poprvé je slovo SILICE doloženo v překladu německé přednášky z roku 1801. Je zajímavé, že se vyskytuje pouze v češtině a slovenštině (přejato z češtiny = silica). V němčině existuje chemický odborný termín Geist, najdeme ho již v Thámově slovníku z r. 1788, kde je přeložen českým duch, síla. Abychom pochopili tento termín, musíme se vžít do nazírání tehdejší chemie, v níž místo o chemických látkách (kyselinách, zásadách apod.) se mluví pouze o aktivní složce — o jakémsi jádru těchto látek. Tato aktivní složka, v níž je soustředěna síla látky, nazývá se právě německým termínem Geist — česky duch, síla. Tomsa (překladatel výše zmíněné přednášky), patrně ze snahy odlišit odborný název síla od běžného slova neodborného, vytvořil pro překlad německého termínu Geist nový termín silice."

Silice jsou látky svou podstatou prchavé. Ačkoli hůře mísitelné s vodou, na vzduchu se samovolně rozptylují. A díky malé velikosti molekul, ze kterých jsou stvořeny, i dalším okolnostem, prostupují dokonce hematoencefalitickou bariérou přímo do mozku. To, co nám je silicemi rostlin předáváno, je tedy duchem, silou rostliny. I jediná kapka citronové silice umí po rozetření v dlani a vdechování v mysli navodit třeba obraz sadu citroníků.

Člověk je obdařen tvořivou myslí a schopností vědomě konat. Silice rostlin jsou jeho průvodkyněmi od nepaměti. A zdá se, že v těle se chovají inteligentně v souladu s posláním lidské bytosti. V souladu s podporou zdraví, vitality, radosti, tvořivosti.

Ještě jedno slovo máme v našem krásném mateřském jazyce: ŽIVOČICHOVÉ. V tomto slově je ukryto, jak podstatný je pro nás čich. Čich je smyslem, který nám dokáže zprostředkovat dávno zapomenuté, přenést nás v okamžiku desítky let, nebo i tisíce kilometrů. Čichem vnímaná nádherná kompozice silic nás může během pár okamžiků provést z deprese branou vůně do světla. Čich z našich smyslů zůstává poslední aktivní při odchodu z těla. Silice rostlin nás pozemskou poutí věrně a obětavě provází. Jsou to velké dary Matky Země.

meditation-1384758_1920.jpg